AKCIA!!! Doprava zdarma nad 1200 Kč Viac info tu...

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Internetového obchodu www.mimib.sk


I. Úvodní ustanovení a Definice pojmů

1. Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také „VOP") se řídí právní vztahy mezi společností


Obchodní jméno: PEDRO TRADE, s.r.o.

Sídlo: Malá cesta 875/6, Štvrtok na Ostrove 930 40, Slovenská republika

Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl Sro, Vložka číslo 23294/T

IČO: 44614918

DIČ: 2022765448

IČ DPH: SK2022765448

Bankovní účet: SK8983300000002501763806

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/

Obchodní jméno: PEDRO TRADE, s.r.o. Adresa: Malá cesta 875/6, Štvrtok na Ostrove 930 40, Slovenská republika Zapsaná v rejstříku Okresního soudu Trnava, oddíl Sro, Vložka číslo 23294 /T IČO: 44614918 DIČ: 2022765448 IČ DPH: SK2022765448 Bankovní účet: SK8983300000002501763806 Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/


(dále také „Prodávající") a každou osobou (Kupujícím), která nakupuje zboží nebo služby nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu dalších ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek a příslušných zákonů definujících spotřebitele, v rámci platné legislativy Slovenské republiky zejména zákonů: Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího v platném znění, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 22/2004 Z. z. o elektronickém obchodu v platném znění, Zákon č. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník v platném znění, Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele v platném znění.


1.1.Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je: 

Email: [email protected]

Tel. č.: +421 905200978


1.1.1.Adresa pro zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a i. je:

PEDRO TRADE, s.r.o., 93101 Šamorín, Priemyselná 1238, Slovenská republika

1.2.Těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím.

1.3.Pojem Internetový obchod je totožný s pojmem Elektronický obchod a s pojmem Webové sídlo.

2. Kupující je každá osoba (fyzická nebo právnická osoba), která odeslala objednávku prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.1.Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího, nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

2.2. Smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s Kupujícími, kteří vystupují v postavení právnických osob, resp. s fyzickými osobami-podnikateli, které jednají v rámci své podnikatelské činnosti /Kupujícími, kteří nevystupují v pozici spotřebitele/ se řídí ustanovením zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění.

2.3. Smlouvou uzavřenou na dálku se pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek rozumí smlouva mezi Prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti Prodávajícího a spotřebitele, zejména využitím webového sídla případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

2.4.Pojem Kupní smlouva zahrnuje kupní smlouvu, smlouvu o poskytnutí služby a smlouvu o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.

3.Produkty (dále také „Věci") jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího. 

3.1.Pojem Zboží zahrnuje také elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči.

4.Prodávající je současně provozovatelem elektronického systému, jehož prostřednictvím provozuje webové sídlo na doméně s názvem www.mimib.sk


5.Příslušným orgánem vykonávajícím dozor nad zákonností v oblasti ochrany spotřebitele je:

Inspektorát Slovenské obchodní inspekce

se sídlem v Trnavě pro Trnavský kraj

Trhová 243/2 917 01 Trnava

Slovenská republika

Kontakt:  

tel. č.: 033/551 26 56

e-mail: [email protected] 

webový odkaz pro zasílání podnětů: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi


6. Stížnosti nebo podněty Kupující může rovněž adresovat přímo Prodávajícímu na adresu uvedenou v Čl. I, bod. 1.1.1. těchto VOP. Prodávající zároveň doporučuje Kupujícím, aby stížnosti a podněty (z důvodu urychlení vybavení) Prodávajícímu adresovali na emailovou adresu Prodávajícího: [email protected] 

Jakákoliv stížnost nebo podnět bude Prodávajícím posouzena a vyřízena do 10 pracovních dnů od přijetí. Přičemž o jejím vybavení Prodávající informuje Kupujícího stejnou formou, jakou Kupující stížnost nebo podnět Prodávajícímu doručil.


7.Ve smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Z. z. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, k jejichž dodržování se Prodávající zavázal, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, které vymezují chování Prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám, nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy, které se Prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.


II. Objednávka produktu - uzavření kupní smlouvy 


1.Návrhem na uzavření kupní smlouvy ze strany Kupujícího, je odeslání objednávky produktů realizované Kupujícím prostřednictvím elektronického objednávkového formuláře, využitím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky. 

2. K uzavření kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím dochází momentem doručení potvrzení o přijetí objednávky Kupujícímu, kterou Kupující vytvořil ve smyslu Čl. II., bod 1 těchto VOP, Prodávajícím (elektronicky na emailovou adresu Kupujícího, kterou zadal Kupující v procesu vytváření objednávky).

2.1. V případě, pokud si Kupující zvolí jako formu platby online platbu kartou prostřednictvím platební brány Trustpay, platbu převodem na účet Prodávajícího, k uzavření Kupní smlouvy dochází momentem současného splnění dvou podmínek, a to:

2.1.1.Připásaní celkové ceny objednávky na účet Prodávajícího.

2.1.2.Potvrzením objednávky Kupujícího Prodávajícím ve smyslu Čl. II, bod. 2 těchto VOP.

2.1.3.V případě, pokud byly splněny obě podmínky uvedené v bodech 2.1.1. a 2.1.2. Čl. II těchto VOP. K uzavření Kupní smlouvy dochází momentem splnění podmínky, která byla splněna později.

3. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou a zaniká zejména splněním všech závazků Prodávajícího a Kupujícího.

3.1.Kupní smlouva může zaniknout i v jiných právním řádem Slovenské/České republiky vymezených případech, a to zejména dohodou smluvních stran, odstoupením od smlouvy ze strany spotřebitele nebo neuhrazením ceny objednávky ve lhůtě splatnosti.

4.Prodávající informuje Kupujícího, že v případě objednání produktů Kupujícím, je objednání spojeno s povinností platby pro Kupujícího, a to formou platby, jakou si zvolil Kupující.


III. Kupní cena a platební podmínky 


1. Cena zboží a služeb objednávaných prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího (dále jen „kupní cena") je uvedena samostatně pro každý produkt a je platná v momentě vytvoření objednávky Kupujícím.


2. Základním platidlem je měna euro.


3. Kupní cena zboží nebo služeb uvedených na Webovém sídle Prodávajícího je celková cena zboží nebo služeb, včetně daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, přičemž je zřetelně uvedena na Webovém sídle Prodávajícího. V kupní ceně zboží nebo služeb nejsou zahrnuty dopravní náklady, ani jiné náklady související s dodáním produktů. Prodávající je plátcem DPH /daně z přidané hodnoty/.


IV. Způsoby platby

1. Za zboží a služby na Webovém sídle Prodávajícího můžete platit těmito způsoby:

1.1.platba formou dobírky – cena 1 Eur s DPH

1.2.platba bankovní kartou prostřednictvím platební brány Trustpay - cena 0 Eur s DPH

1.3. převodem na účet Prodávajícího - cena 0 Eur s DPH


V. Dodání produktů

1.Prodávající má povinnost vyřídit objednávku a dodat Kupujícímu zboží nebo služby ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., těchto VOP. Obvyklá lhůta pro expedici zboží nebo služby Prodávajícím je 1 pracovní den ode dne uzavření kupní smlouvy, ve smyslu čl. II, bod 2 a násl., těchto VOP.

1.1. Prodávající je povinen dodat produkty Kupujícímu v objednaném množství a kvalitě včetně daňových dokladů, které se vztahují k objednávce, a s jinými doklady, pokud existují a jsou typické pro dané produkty případně služby.

2.Místem dodání objednaného produktu je adresa uvedená Kupujícím v objednávce.

3.Dodání produktu Prodávající uskuteční vlastními prostředky k rukám Kupujícího (nebo osobě zplnomocněné Kupujícím k převzetí produktu), nebo prostřednictvím třetích osob (přepravních a zásilkových společností).

4.Dodání produktu je uskutečněno jeho převzetím Kupujícím (nebo osobě zplnomocněné Kupujícím k převzetí produktu).

5.Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupné pro Kupujícího a zbylou část objednávky doručí dodatečně ve lhůtě, která je v souladu s lhůtou doručení podle těchto VOP, ovšem jen za předpokladu, že Kupujícímu tímto jednáním Prodávajícího nevzniknou žádné dodatečné náklady, a jen v případě, pokud s tím Kupující souhlasí.


VI. Převzetí produktu


1.Nebezpečenství poškození produktu a odpovědnost za škodu na produktu přechází na Kupujícího až jeho řádným převzetím, přičemž nezáleží na tom, zda Kupující převezme produkt osobně nebo prostřednictvím pověřené/zplnomocněné třetí osoby. Prodávající Kupujícímu doporučuje, aby při přebírání objednávky zkontroloval probíranou objednávku.

2.Převzetím produktu přechází na Kupujícího vlastnictví koupeného produktu. Při zásilkovém prodeji přechází vlastnictví na Kupujícího převzetím produktu Kupujícím na místě dodání jím určeném.

2.1.Kupující má mimo jiné právo nepřevzít dodaný produkt od dopravce, zejména pokud je dodána věc jiného typu nebo v případech /uvedený výpočet je pouze demonstrativní, a nedotýká se dalších práv Kupujícího nepřevzít dodaný produkt/:

a) dodání produktu/produktů, které jsou v rozporu s uzavřenou kupní smlouvou

b) dodání produktu/produktů, které jsou v poškozeném obalu nebo,

c) dodání produktu/produktů, které jsou bez příslušných dokladů.

2.2.Pokud dojde k dodání produktu/produktů Kupujícímu podle písm. a) bodu 2.1 tohoto článku, má Kupující mimo jiného právo na to, aby mu Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu dodal věc v souladu s dohodnutými podmínkami v kupní smlouvě, a to buď výměnou produktu/produktů nebo jejich opravou. Není-li takový postup možný, Kupující má právo požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit.

3. Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny objednávky od Kupujícího za dodané zboží.


VII. Přepravné - způsoby dopravy produktů a cena za jejich dopravu 


1.Přepravní náklady Prodávajícího nejsou zahrnuty v kupní ceně produktu uvedeného na Webovém sídle Prodávajícího.

2. Způsoby dopravy a cena za dopravu objednaných produktů:

2.1. Formy Dopravy:

2.1.1. Služba Zásilkovna Z POINT

2.1.2. Kurýrní služba

2.1.3.Osobný odběr

2.2.Ceny za Dopravu:

2.2.1.Cena za dopravu prostřednictvím služby Zásilkovna Z POINT - cena 2,20 Eur s DPH

2.2.2.Cena za dopravu prostřednictvím kurýrní služby - cena 3,60 Eur s DPH

2.2.3.Cena v případě osobního odběru v provozovně Prodávajícího - cena 0 Eur s DPH


VIII. Odstoupení Kupujícího od kupní smlouvy bez uvedení důvodu


1.Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí zboží, pokud si Prodávající řádně a včas splnil informační povinnosti podle § 3 odst. 1 písm. h). zák. č. 102/2014 Z. z. v platném znění. 

Pokud Prodávající včas a řádně poskytl spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z., spotřebitel je oprávněn i bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku, nebo od smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího do 14 dnů ode dne:

a) převzetí zboží dle čl. VIII, bod 1.1. těchto VOP v případě smluv, jejichž předmětem je prodej zboží,

b) uzavření smlouvy o poskytnutí služby nebo

c) uzavření smlouvy o poskytování elektronického obsahu, který není na hmotném nosiči.

1.1.Zboží se považuje za převzaté spotřebitelem v tom okamžiku, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo pokud se

a) zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, v okamžiku převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,

b) dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, v okamžiku převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,

c) zboží dodává opakovaně v určeném období v okamžiku převzetí prvního dodaného zboží.

1.1.1.Pokud Prodávající poskytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h), zák. č. 102/2014 Z. z. v platném znění až dodatečně, nejpozději však do 12 měsíců od zahájení lhůty pro odstoupení od smlouvy podle čl. VIII bod 1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Prodávající dodatečně splnil informační povinnost.

1.2.Pokud Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) zák. č. 102/2014 Z. z. v platném znění ani v dodatečné lhůtě podle čl. VIII bod 1.1.1. těchto VOP, lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 12 měsících a 14 dnech od zahájení plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy podle odstavce podle čl. VIII bod 1. těchto VOP.

1.3.Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy.

2.Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží zpět nebo jej předat Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby. Lhůta podle první věty se považuje za zachovanou, bylo-li zboží předáno k přepravě nejpozději v poslední den lhůty. (§10 odst. 1 zákona č. 102/2014 Z. Z.).

3.Spotřebitel je povinen, pokud chce-li toto právo využít, odstoupení od kupní smlouvy oznámit nejpozději v poslední den stanovené lhůty Prodávajícímu. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty na adresu Prodávajícího, která je:

PEDRO TRADE, s.r.o., 93101 Šamorín, Priemyselná 1238, Slovenská republika

Toto právo může spotřebitel uplatnit i v kterékoli provozovně Prodávajícího.

4.Odstoupení od kupní smlouvy lze u Prodávajícího uplatnit v listinné podobě nebo ve formě zápisu na jiném trvanlivém nosiči. Uplatnění odstoupení od smlouvy lze uskutečnit i prostřednictvím Formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je zpřístupněn na webové stránce Prodávajícího. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i ústně a to zejména jednoznačně formulovaným prohlášením spotřebitele vyjadřujícím jeho vůli odstoupit od smlouvy.

5.V případě odstoupení od smlouvy jsou si strany povinny vrátit navzájem poskytnutá plnění. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud si Prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst. 1 písm. h). Zákona č. 102/2014 Z. z.

6.Spotřebitel může k odstoupení od smlouvy bez uvedení důvodu využít formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

7.Pokud spotřebitel od smlouvy odstoupí ve smyslu zákona č. 102 / 2014 Z. z., nese náklady spojené s vrácením zboží Prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Z. z., a pokud odstoupí od smlouvy uzavřené na dálku, také náklady spojené s vrácením zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty, to neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). zákona č. 102/2014 Z. z.

8.Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebiteli všechny platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků; tím není dotčeno ustanovení § 8 odst. 5. Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

9.V smyslu § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z, v platném znění., Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, než je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím.

10.Zásilky zaslané v případě odstoupení od kupní smlouvy na dobírku nebudou ze strany Prodávajícího převzaty. Kupujícím doporučujeme zasílat zásilky doporučeně nebo obdobnou formou bez uvedení částky dobírky.

11.V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nebo osobě pověřené Prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud Prodávající souhlasil, že je bude snášet sám, nebo pokud si nesplnil povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i). Zákon o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a o změně a doplnění některých zákonů.

12.Kromě povinností uvedených v odstavcích 1, 3 až 5 a § 9 odst. 3 Zákona č. 102/2014 Z. z. uplatnění práva spotřebitele odstoupit od smlouvy nesmí mít za následek vznik dalších nákladů ani jiných povinností pro spotřebitele.

13.Právo na odstoupení se nevztahuje na zboží a služby, které jsou vymezeny v § 7 odst. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z. z.

Konkrétne:

a)poskytnutí služby, pokud se s jejím poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,

b)prodej zboží nebo poskytnutí služby, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, který Prodávající nemůže ovlivnit a ke kterému může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

c)prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

d)prodej zboží, které podléhá rychlému snížení jakosti nebo zkáze,

e)prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

f) prodej zboží, které může být vzhledem ke své povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným zbožím,

g) prodej alkoholických nápojů, jejichž cena byla sjednána v době uzavření smlouvy, přičemž jejich dodání je možné uskutečnit nejdříve po 30 dnech a jejich cena závisí na pohybu cen na trhu, které Prodávající nemůže ovlivnit,

h)provedení naléhavých oprav nebo údržby, o které spotřebitel výslovně požádal Prodávajícího; to neplatí pro smlouvy o službách a smlouvy, jejichž předmětem je prodej jiného zboží než náhradních dílů potřebných k provedení opravy nebo údržby, pokud byly uzavřeny během návštěvy Prodávajícího u spotřebitele a spotřebitel si tyto služby nebo zboží předem neobjednal,

i)prodej zvukových záznamů, obrazových záznamů, zvukově obrazových záznamů nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel tento obal rozbalil,

j)prodej periodického tisku s výjimkou prodeje na základě dohody o předplatném a prodej knih nedodávaných v ochranném obalu,

k)poskytnutí ubytovacích služeb k jinému účelu než k účelu bydlení, přeprava zboží, nájem automobilů, poskytnutí stravovacích služeb nebo poskytnutí služeb souvisejících s činnostmi v rámci volného času a podle které se Prodávající zavazuje poskytnout tyto služby v dohodnutém čase nebo v dohodnuté lhůtě,

l)poskytování elektronického obsahu jinak než na hmotném nosiči, pokud se jeho poskytování začalo s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

14.V případě odstoupení od smlouvy Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli finanční prostředky stejnou formou, jakou je obdržel od spotřebitele. Měnit formu vrácení finančních prostředků spotřebiteli je možné pouze na základě souhlasu spotřebitele.

15.V případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, Prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby podle § 9 odstavce 1 zákona č. 102/2014. Z. z. před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět Prodávajícímu, ledaže Prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

16.Pokud spotřebitel odstoupí od smlouvy o službách a před zahájením poskytování služeb udělil výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona č. 102/2014. Z. z. v platném znění, spotřebitel je povinen uhradit Prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá poměrně na základě celkové ceny dohodnuté ve smlouvě. Pokud je celková cena dohodnutá ve smlouvě nadhodnocena, cena za skutečně poskytnuté plnění se vypočítá na základě tržní ceny poskytnutého plnění.

17.Spotřebitel není povinen platit za

17.1.Služby poskytnuté během lhůty pro odstoupení od smlouvy bez ohledu na rozsah poskytnutého plnění, pokud:

17.1.1.Prodávající neposkytl spotřebiteli informace podle § 3 odst. 1 písm. h) nebo písm. j), Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění.

17.1.2.Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením poskytování služby podle § 4 odst. 6, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění.

17.2.Úplně nebo částečně poskytnutý elektronický obsah, který není dodáván na hmotném nosiči, pokud:

17.2.1.Spotřebitel neudělil Prodávajícímu výslovný souhlas k zahájení elektronického obsahu podle § 4 odst. 8, Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění.

17.2.2.Spotřebitel neprohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením souhlasu podle prvního bodu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy, nebo

17.2.3.Prodávající neposkytl spotřebiteli potvrzení podle § 6 odst. 1 nebo odst. 2 písm. b). Zákona č. 102/2014 Z. z. v platném znění.

18.Pokud na základě smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího bylo zboží dodáno spotřebiteli domů v době uzavření smlouvy a vzhledem k jeho povaze nelze zboží odeslat zpět Prodávajícímu poštou, Prodávající je povinen zajistit vyzvednutí zboží na své náklady ve lhůtě podle § 9 odst. 1. zákona č. 102/2014. Z. Z., v platném znění.

19.Prodávající poučuje Kupujícího, že pokud se má na základě smlouvy o službách začít s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy nebo pokud Kupující o poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy požádá:

19.1.Kupující udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy.

19.2.Prodávající musí disponovat výslovným souhlasem Kupujícího se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prohlášením o tom, že spotřebitel byl řádně poučen podle bodu 19.1. článku VIII, těchto VOP.


IX. Alternativní řešení sporů


1.V případě, že spotřebitel není spokojen se způsobem, kterým Prodávající vybavil jeho reklamaci nebo se domnívá, že Prodávající porušil jeho práva, Kupující má právo obrátit se na Prodávajícího se žádostí o nápravu. Pokud Prodávající na žádost spotřebitele podle předchozí věty odpoví zamítavě nebo na takovou žádost neodpoví ve lhůtě do 30 dnů ode dne jejího odeslání spotřebitelem, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu podle ustanovení § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Příslušným subjektem pro alternativní řešení spotřebitelských sporů s Prodávajícím je Slovenská obchodní inspekce (kontakt nájdete https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi), nebo jiná příslušná oprávněná právnická osoba zapsaná v seznamu subjektů alternativního řešení sporů vedeném Ministerstvem hospodářství Slovenské/České republiky (seznam je dostupný na stránce http://www.mhsr.sk/, alebo priamo na stránke https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1).

Kupující má právo zvolit si, na který z uvedených subjektů alternativního řešení sporů se obrátí. Kupující může k podání návrhu na alternativní řešení svého spotřebitelského sporu použít platformu pro řešení sporů on-line, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, nebo přímo na internetové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/, alebo priamo na internetovej  stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage. Alternativní řešení sporů může využít jen Kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy vystupuje v pozici spotřebitele. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Subjekt alternativního řešení sporů může návrh odmítnout, pokud vyčíslitelná hodnota sporu nepřesahuje částku 20 eur. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Veškeré další informace ohledně alternativního řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím - spotřebitelem vyplývajících z Kupní smlouvy jakožto spotřebitelské smlouvy nebo souvisejících s Kupní smlouvou jakožto spotřebitelskou smlouvou jsou uvedeny na internetové stránce Ministerstva hospodářství SR www.mhsr.sk a v zákoně č. 391/2015 Z. z. o alternativním řešení spotřebitelských sporů a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění.


X. Závěrečná ustanovení


1.Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Všeobecných obchodních podmínek. Povinnost písemného oznámení změny Všeobecných obchodních podmínek je splněna jeho umístěním na Webovém sídle Prodávajícího. V případě změny ve Všeobecných obchodních podmínkách, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Všeobecných obchodních podmínek platných a účinných při uzavření Kupní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

2.Smluvní vztahy (jakož i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy dle těchto VOP nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti /spotřebiteli/, se řídí kromě obecných ustanovení zákona č. 40/1964 Z. z. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory Prodávajícího a zákonem č. 250/2007 Z. z. o ochraně spotřebitele.

3.Tyto Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Reklamačního řádu a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty - Reklamační řád a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

4.Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na Webovém sídle Prodávajícího 01.09.2021.


Tento eshop je certifikován http://www.pravoeshopov.sk