GALANTERIE mimib - RUČNĚ, S LÁSKOU, KREATIVNĚ!

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Internetového obchodu www.mimib.cz

I. Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád je vydán v souladu se zákonem č.j. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“), zákonem č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele v platném znění (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), zákona č.102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění 22/2004 Sb. o elektronickém obchodu v platném znění. A upravuje právní vztah mezi Prodávajícím, kterým je:

1.2. Prodávajícím je společnost

Obchodní jméno: PEDRO TRADE, s.r.o.

Sídlo: Malá cesta 875/6, Štvrtok na Ostrove 930 40, Slovenská republika

Zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Trnava, Oddíl Sro, Vložka číslo 23294/T

IČ: 44614918

DIČ: 2022765448

IČ DPH: SK2022765448

Bankovní účet: SK89 8330 0000 0025 0176 3806

Prodávající je plátcem DPH /Daně z přidané hodnoty/ 

(dále také “Prodávající”) a každou osobou, která je Kupujícím zboží, nebo služeb nabízeného Prodávajícím na Webovém sídle Prodávajícího, a která vystupuje v pozici spotřebitele ve smyslu ustanovení Všeobecných obchodních podmínek zveřejněných na Webovém sídle Prodávajícího, tohoto Reklamačního řádu a příslušných zákonů definujících spotřebitele, ve smyslu platné legislativy Slovenské republiky, zejména zákonů: zákon č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory Prodávajícího v platném znění, zákona č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění.

1.3. Emailový kontakt a telefonický kontakt na Prodávajícího je: 

Email: mimi@mimib.cz

Tel. č.: +421905200978

1.4. Adresa k zasílání písemností, reklamací, odstoupení od smluv a.i. je:

PEDRO TRADE, s.r.o., Priemyselná 1238, 93101 Šamorín, Slovenská republika

1.5. Tento Reklamační řád upravuje práva a povinnosti Kupujícího, který je spotřebitel při uplatňování práv z vad věci (zboží), nebo služeb ve smyslu uzavřené kupní smlouvy na dálku s Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu Prodávajícího www.mimib.cz

1.6. Kupujícím je každá osoba (fyzická osoba nebo právnická osoba), která uzavřela s Prodávajícím kupní smlouvu, a to prostřednictvím webového sídla Prodávajícího, případně dalšími dálkově-komunikačními prostředky.

1.7. Spotřebitelem je Kupující, který je fyzickou osobou, a který při uzavírání kupní smlouvy prostřednictvím Webového sídla Prodávajícího nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti.

1.8. Tímto reklamačním řádem se upravují právní vztahy mezi Kupujícími, kteří jsou spotřebiteli a Prodávajícím. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

1.9. Produkty (dále i „Věci“ nebo „Výrobky“) jsou zboží, služby, které jsou určeny k prodeji a zároveň jsou zveřejněny na Webovém sídle Prodávajícího.

II. Odkazy

2.1. Na vztahy z odpovědnosti Prodávajícího za vady zboží nebo služeb (jako i další právní vztahy, které mohou ze smluvního vztahu vyplynout) s fyzickými osobami, které při uzavírání kupní smlouvy nejednají v rámci předmětu své podnikatelské činnosti (spotřebiteli), se vztahují kromě obecných ustanovení zákona č.40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, i zvláštní předpisy, zejména zákon č.j. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytnutí služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího a zákon č.j. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele.

2.2. Právní vztahy vyplývající z uplatnění práv z odpovědnosti za vady mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, který jedná v rámci své podnikatelské činnosti /osoby, které nejsou v postavení spotřebitele/ se řídí dle zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění. S výjimkou uvedenou v bodě 4.12. tohoto Reklamačního řádu (Prohlášení Prodávajícího o záruční době v případě, že Kupující nevystupuje v postavení spotřebitele).

2.3. Ve smyslu §3, odst. 1, písm. n), Zákona č. 102/2014 Sb. Prodávající informuje spotřebitele, že neexistují žádné speciální příslušné kodexy chování, k nimž se prodávající zavázal k jejich dodržování, přičemž kodexem chování se rozumí dohoda, nebo soubor pravidel, která vymezují chování prodávajícího, který se zavázal dodržovat tento kodex chování ve vztahu k jedné nebo více zvláštním obchodním praktikám nebo obchodním odvětvím, pokud tyto nejsou stanoveny zákonem, nebo jiným právním předpisem nebo opatřením orgánu veřejné správy), které se prodávající zavázal dodržovat, a o způsobu, jakým se může spotřebitel s nimi seznámit, nebo získat jejich znění.

III. Odpovědnost prodávajícího za vady produktů (zboží a služeb)

3.1. Prodávající je povinen dodat věc (zboží), nebo službu v souladu s uzavřenou kupní smlouvou, t.j. v požadované jakosti, množství a bez vad (faktických, právních).

3.2. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc, nebo služba při převzetí Kupujícím. Nejde-li o použité věci, odpovídá prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby vady zboží nebo služeb uplatnil u Prodávajícího bez zbytečného odkladu. U použitých věcí Prodávající neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

3.3. Kupující je oprávněn prodávanou věc nebo službu před převzetím prohlédnout.

IV. Záruční doba

4.1. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci, nebo služby Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí, nebo o použité věci, odpovídá Prodávající za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka). Záruční doba je 24 měsíců. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.

4.3. Jde-li o použitou věc, Kupující a Prodávající se mohou dohodnout i na kratší záruční době, ne však kratší než 12 měsíců.

4.4. U věcí, které jsou určeny k tomu, aby byly užívány po delší dobu, stanoví zvláštní předpisy záruční dobu delší než 24 měsíců. Záruční doba přesahující 24 měsíců se může týkat i jen některé součástky věci.

4.5. Na žádost Kupujícího je Prodávající povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Pokud to povaha věci umožňuje, postačí místo záručního listu vydat doklad o koupi.

4.6. Prohlášením v záručním listě vydaném Kupujícímu nebo v reklamě může Prodávající poskytnout záruku přesahující rozsah záruky stanovené v tomto zákoně. V záručním listě určí Prodávající podmínky a rozsah této záruky.

4.7. Záruční doby začínají běžet od převzetí věci Kupujícím. Má-li koupenou věc uvést do provozu jiný podnikatel než Prodávající, začne záruční doba běžet až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

4.8. Dojde-li k výměně za novou věc, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci.

4.9. Dojde-li k výměně části nové věci, u které to povaha věci dovoluje. Na uvedenou část začne běžet záruční doba znovu od převzetí nové věci. Totéž platí, dojde-li k výměně součásti věci, na kterou byla poskytnuta záruka.

4.10. Práva z odpovědnosti za vady věci, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.11. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci. Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.

4.12. V návaznosti na § 429, ods. 2 zákona č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník v platném znění, Prodávající prohlašuje, že v případě délky záruční doby v obchodních vztazích mezi Prodávajícím a Kupujícím, který nevystupuje v postavení spotřebitele, Prodávající přebírá záruku za jakost zboží a služeb v délce trvání 12 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ve smyslu ustanovení Čl. IV, bod 4.1 tohoto Reklamačního řádu.

V. Postup při uplatňování práv z odpovědnosti za vady (Reklamace)

5.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady věci, zboží nebo služby na adrese: PEDRO TRADE, s.r.o., Priemyselná 1238, 93101 Šamorín, Slovenská republika

Kupující může vždy využít právo uplatnit osobně reklamaci v kterékoliv provozovně Prodávajícího, ve které je přijetí reklamace vzhledem k povaze věci možné, nebo v sídle Prodávajícího, nebo prostřednictvím třetích osob např. přepravní společnosti, zásilkové společnosti, Slovenská pošta a.i.. Prodávající doporučuje Kupujícím, aby k uplatnění reklamace využili Reklamační formulář. Uvedený formulář je volně přístupný na Webovém sídle Prodávajícího.

Při reklamaci Prodávající doporučuje Kupujícímu doložit fakturu, záruční list nebo jiný doklad prokazující zakoupení reklamovaného zboží nebo služby u Prodávajícího. Kupujícímu Prodávající doporučuje, aby při uplatňování reklamace popsal vadu zboží nebo služby.

5.1.1. V případě, že Kupující reklamuje zboží nebo službu jinak než osobně, Prodávající doporučuje Kupujícímu, aby zasílal zboží spolu s detailním popisem vady zboží, a dokladem prokazujícím zakoupení zboží od Prodávajícího (například doklad o zaplacení, faktura, záruční list), a to z důvodu urychlení reklamačního procesu.

5.1.2. Zboží v případě reklamace Prodávající doporučuje zasílat doporučenou formou. Zboží Prodávající doporučuje nezasílat formou dobírky, která nebude ze strany Prodávajícího převzata.

5.1.3. Prodávající je povinen při uplatnění reklamace vydat spotřebiteli potvrzení. Je-li reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, Prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit spotřebiteli ihned; není-li možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace; potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud spotřebitel má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

5.1.4. Prodávající je povinen o vyřízení reklamace vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace, pokud lhůta pro její vyřízení začala běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím.

5.1.5. Vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí,

5.2. Vyřízením reklamace není dotčeno právo spotřebitele na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

5.3. Prodávající je povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) zákona č. 250/2007 Sb. v platném znění (pod vyřízením reklamace se rozumí ukončení reklamačního řízení předáním opraveného výrobku, výměnou výrobku, vrácením kupní ceny výrobku, vyplacením přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí) ihned, ve složitých případech nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména vyžaduje-li se složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní ode dne uplatnění reklamace. Jestliže k převzetí předmětu reklamace prodávajícím dojde v pozdější den, než je den uplatnění reklamace, tak lhůty pro vyřízení reklamace podle tohoto odstavce začínají běžet ode dne převzetí předmětu reklamace prodávajícím; nejpozději však od momentu, kdy prodávající znemožní nebo zabrání převzetí předmětu reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku (předmětu reklamace) za nový výrobek.

5.4. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil během prvních 12 měsíců od koupě, může Prodávající vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení; bez ohledu na výsledek odborného posouzení nelze od spotřebitele vyžadovat úhradu nákladů na odborné posouzení ani jiné náklady související s odborným posouzením. Prodávající je povinen poskytnout spotřebiteli kopii odborného posouzení odůvodňujícího zamítnutí reklamace nejpozději do 14 dnů ode dne vyřízení reklamace.

5.5. Pokud spotřebitel reklamaci výrobku uplatnil po 12 měsících od koupě a Prodávající ji zamítl, osoba, která reklamaci vybavila, je povinna v dokladu o vyřízení reklamace uvést, komu může spotřebitel zaslat výrobek k odbornému posouzení. Je-li výrobek zaslán na odborné posouzení určené osobě, náklady odborného posouzení, jakož i všechny ostatní s tím související účelně vynaložené náklady nese Prodávající bez ohledu na výsledek odborného posouzení. Pokud spotřebitel odborným posouzením prokáže odpovědnost Prodávajícího za vadu, může reklamaci uplatnit znovu; během provádění odborného posouzení záruční doba neběží. Prodávající je povinen spotřebiteli uhradit do 14 dnů ode dne znovu uplatnění reklamace veškeré náklady vynaložené na odborné posouzení, jakož i všechny s tím související účelně vynaložené náklady. Znovu uplatněnou reklamaci nelze zamítnout.

5.6. Spotřebitel má právo na úhradu nezbytných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odesílání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady zboží a služeb. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci nebo služby má spotřebitel také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

5.7. Náležitosti odborného posouzení ve smyslu bodu 5.4 tohoto článku: 

Odborné posouzení musí obsahovat:

a) identifikaci osoby, která provádí odborné posouzení,

b) přesnou identifikaci posuzovaného výrobku,

c) popis stavu výrobku,

d) výsledek posouzení,

e) datum vyhotovení odborného posouzení.

5.8. Pokud to charakter výrobku umožňuje, spotřebitel Prodávajícímu (určené osobě) výrobek předá při uplatnění reklamace. Pokud povaha výrobku neumožňuje doručit výrobek prodávajícímu (určené osobě), spotřebitel může při uplatnění reklamace požadovat odstranění vady na místě, kde se výrobek nachází nebo si s Prodávajícím (určenou osobou) dohodnout způsob přepravy výrobku.

5.9. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít, se do záruční doby nepočítá. Prodávající je povinen vydat Kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání.

VI. Práva Kupujícího při uplatnění práv z odpovědnosti za vady

6.1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit.

6.2. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím Prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

6.3. Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné obtíže.

6.4. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o odstranitelné vady, pokud však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.

6.5. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.

VII. Záverečná  ustanovení

7.1. Tento Reklamační řád tvoří nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek a Zásad a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla. Dokumenty – Všeobecné obchodní podmínky a Zásady a poučení o ochraně osobních údajů tohoto Webového sídla jsou zveřejněny na doméně Webového sídla Prodávajícího.

7.2. V případě změny v Reklamačním řádu, vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím se řídí podle Reklamačního řádu platného a účinného při uzavření Kupně-prodejní smlouvy, a to až do momentu jejího zániku.

7.3. Tento Reklamační řád je platný a účinný momentem jeho zveřejnění na Webovém sídle Prodávající dne 01.09.2023